2025

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  • a) Socialcall: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Socialcall B.V. gevestigd aan de Saturnusstraat 46-62 te Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54.28.64.84;
  • b) opdrachtgever: de wederpartij in opdracht van wie Socialcall werkzaamheden verricht dan wel met wie Socialcall een overeenkomst aangaat;
  • c) overeenkomst: de overeenkomst tussen Socialcall en de opdrachtgever;
  • d) privacywetgeving: de wet- en regelgeving en gedragscodes die op het moment van de opdracht van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens en (tele)marketing, waaronder de Telecommunicatie wet, de E-privacy Verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Code voor Telemarketing.
  • e) donateur: de natuurlijke persoon met wie Socialcall in het kader van de overeenkomst telefonisch contact heeft;
  • f) Bestaande klantenregeling: de regeling van artikel 11.7 leden 4 en 5  jo artikel 20 lid 7 van de Telecommunicatiewet en de artikelen 2 en 3 van de Code voor Telemarketing

Artikel 2. Algemeen

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Socialcall aan de opdrachtgever en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Socialcall en de opdrachtgever, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
 • 2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Socialcall voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • 2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • 2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Socialcall vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • 2.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens via internet te raadplegen en te downloaden via de website van Socialcall.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 • 3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 • 3.2 Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn is opgenomen.
 • 3.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Socialcall opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Socialcall zijn aanbieding of offerte baseert.
 • 3.4 Socialcall kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.5 Al datgene dat in het kader van een offerte door Socialcall wordt verstrekt blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Socialcall onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 • 4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte of kostenbegroting van Socialcall heeft geaccepteerd en partijen de overeenkomst of opdrachtbevestiging hebben ondertekend dan wel wanneer Socialcall is begonnen met de uitvoering van de opdracht zoals uiteengezet in de geaccepteerde offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging (zoals van toepassing). In de offerte, kostenbegroting, overeenkomst of opdrachtbevestiging (zoals van toepassing) staan de inhoud van de opdracht, de doelstellingen van de opdracht, de aantallen en prijzen.

Artikel 5. Opzegging

 • 5.1 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde termijn, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
 • 5.2 In afwijking van hetgeen is opgenomen in artikel 5.1, hebben partijen het recht bij aanhoudende tegenvallende resultaten de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 • 6.1 Socialcall zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 • 6.2 Socialcall stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de doelstelling van de opdrachtgever met de opdracht.
 • 6.3 Socialcall heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Voor zover Social call ten behoeve van de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal zij bij de inschakeling van derden de desbetreffende bepalingen van de tussen partijen toepasselijke verwerkersovereenkomst in acht nemen.
 • 6.4 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 • 6.5 Socialcall voert de overeenkomst uit in overeenstemming met de privacywetgeving en de instructies van opdrachtgever op grond van de tussen partijen toepasselijke verwerkersovereenkomst.
 • 6.6 Indien Socialcall in opdracht van de opdrachtgever scripts maakt i.v.m. de te voeren telefoongesprekken met donateurs, dan erkent de opdrachtgever dat een script enkel een richtlijn is voor het te voeren telefoongesprek en dat het script niet letterlijk wordt gevolgd. Door Socialcall kan worden afgeweken van het script, voor zover dit niet in strijd is met de instructies van opdrachtgever op grond van de tussen partijen toepasselijke verwerkersovereenkomst.
 • 6.7 Socialcall houdt alle gegevens, updates en online dossiers betreffende de uitgevoerde opdracht tot maximaal 3 maanden na afloop van de opdracht ter beschikking van de opdrachtgever.
 • 6.8 Socialcall zal de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet buiten het kader van de opdracht en aanwijzingen van de opdrachtgever verwerken.

Artikel 7. Prijzen, wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

 • 7.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw.
 • 7.2 Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst er wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, dan kan Socialcall eenzijdig de overeengekomen prijzen wijzigen. Socialcall zal de opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail over die wijziging informeren.
 • 7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Socialcall zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • 7.4 De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst worden zo veel mogelijk vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. Alle extra kosten die door Socialcall worden gemaakt doordat de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt gewijzigd, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • 7.5 Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als toevoeging.
 • 7.6 Socialcall is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Socialcall, dat in redelijkheid niet van Socialcall mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

 • 8.1 Indien de overeenkomst is aangegaan op basis van exclusiviteit, dan is het de opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst een ander callcenter de opdracht te verlenen tot het uitvoeren van werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan de werkzaamheden die Socialcall in het kader van de overeenkomst uitvoert.
 • 8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Socialcall aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan heeft Socialcall het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 8.3 Indien de opdrachtgever aan Socialcall informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 • 8.4 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Socialcall onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • 8.5 De opdrachtgever vrijwaart Socialcall voor schade als gevolg van of verband houdend met eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 • 8.6 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door Socialcall te verlenen diensten.
 • 8.7 De opdrachtgever is gehouden Socialcall onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing

 • 9.1 Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Socialcall mede te delen.

Artikel 10. Bellijst

 • 10.1 Socialcall zal bellen naar donateurs die zijn opgenomen in de bellijst die de opdrachtgever aan Socialcall heeft verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door hem aangeleverde bellijst. De opdrachtgever kan Socialcall nimmer aansprakelijk stellen voor schade die hij heeft geleden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opgelegde boetes, die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik door Socialcall van de bellijst die door de opdrachtgever is verstrekt.
 • 10.2 De opdrachtgever is verplicht gedurende de overeenkomst te handelen in overeenstemming met de privacywetgeving. Dit betekent o.a. dat:
  • a. de opdrachtgever alleen bellijsten zal verstrekken met donateurs van wie aantoonbaar voorafgaand op geldige wijze toestemming is verkregen voor het gebruik van hun gegevens conform de opdracht danwel die aantoonbaar voldoen aan de bestaande klanten regeling.  De donateurs die op de bellijst van de opdrachtgever staan en die bij Socialcall gebruik maken van hun recht van verzet zullen door Socialcall aan opdrachtgever worden doorgegeven en moeten door de opdrachtgever uit de bellijst verwijderd worden;
  • b. de opdrachtgever ervoor in staat dat Socialcall gerechtigd is de bellijst te gebruiken om telefonisch contact op te nemen met donateurs;
  • c. de bellijst geen telefoonnummers bevat van personen die van het recht op verzet gebruik hebben gemaakt en derhalve kenbaar hebben gemaakt dat zij niet ongevraagd gebeld willen worden door de opdrachtgever;
  • d. in de bellijst geen dubbele donateurs zijn opgenomen.
 • 10.3 Indien de door de opdrachtgever aan Socialcall verstrekte bellijsten en/of overige gegevens niet voldoen aan de eisen opgenomen in dit artikel en/of niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacywetgeving, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Socialcall daardoor lijdt en heeft Socialcall het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder schade dient uitdrukkelijk te worden verstaan boetes opgelegd door toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument en Markt, en de juridische kosten die Socialcall dient te betalen om zich te verdedigen. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van de opschorting door Socialcall.

Artikel 11. Termijn van uitvoering

 • 11.1 Indien Socialcall een termijn heeft aangegeven waarbinnen hij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
 • 11.2 Als een termijnoverschrijding dreigt, zal Socialcall de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en in overleg treden.
 • 11.3 Overschrijding van een aangegeven termijn geeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.
 • 11.4 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Socialcall ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat Socialcall de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren.

Artikel 12. Betaling

 • 12.1 De opdrachtgever dient de van Socialcall ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • 12.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de vermelde betalingstermijn betaalt, dan is de opdrachtgever in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Socialcall maakt om de vordering van de opdrachtgever te incasseren komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-
 • 12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Socialcall op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • 12.4 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 • 12.5 Socialcall is te allen tijde gerechtigd een vordering op de opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van de opdrachtgever op Socialcall.
 • 12.6 Socialcall kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Socialcall verschuldigde bedragen betaald heeft.
 • 12.7 Documenten en bestanden die bij de uitvoering van de opdracht door Socialcall zijn op- of samengesteld blijven het eigendom van Socialcall tot de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Socialcall heeft voldaan.

Artikel 13. Klachten

 • 13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan Socialcall kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Socialcall in staat is adequaat te reageren.
 • 13.2 Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Socialcall erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
 • 13.3 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 • 13.4 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Socialcall de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 • 13.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Socialcall slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Ontbinding

 • 14.1 Socialcall is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
 • 14.2 Voorts is Socialcall bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 14.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Socialcall vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

 • 15.1 Socialcall kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  • a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
  • b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 • 15.2 Voor de uitvoering van de overeenkomst is Socialcall afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Socialcall is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken van derde partijen.
 • 15.3 Socialcall is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Socialcall is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 15.4 Socialcall aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Socialcall in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 • 15.5 Socialcall staat niet in voor de juistheid van de door een donateur verstrekte gegevens. Socialcall is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat een donateur aan de opdrachtgever en/of aan Socialcall onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 • 15.6 Socialcall kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van donateurs.
 • 15.7 Socialcall is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door Socialcall uit naam van de opdrachtgever gevoerde telefoongesprekken met donateurs.
 • 15.8 Socialcall kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Socialcall verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
 • 15.9 Socialcall is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, verlies, ontvreemding (al dan niet door hacking) en/of het zoekraken van data, informatiegegevens en/of documenten.
 • 15.10 Indien Socialcall aansprakelijk wordt gehouden is slechts directe schade voor vergoeding vatbaar. Socialcall is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade (daaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot gevolgschade, gemiste inkomsten en schade door bedrijfsstagnatie).
 • 15.11 Indien Socialcall aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Socialcall beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Socialcall gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Socialcall beperkt tot het aan de opdrachtgever in het afgelopen jaar gefactureerde bedrag excl. BTW.
 • 15.12 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Socialcall of zijn ondergeschikten.
 • 15.13 Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Socialcall. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 • 15.14 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Socialcall gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Socialcall daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 16. Overmacht

 • 16.1 Socialcall is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: ziekte en epidemieën; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; branden en ongevallen in het bedrijf van Socialcall; internet en/of telefoonstoringen; stroomstoring; dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; het nemen door de overheid van maatregelen wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweegbrengende.
 • 16.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 16.3 Voor zover Socialcall ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Socialcall gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Geheimhouding en privacy

 • 17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • 17.2 Voor zover Socialcall in het kader van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, geldt ten aanzien daarvan de Verwerkersovereenkomst van Socialcall waaraan deze algemene voorwaarden zijn gehecht als Bijlage 4.
 • 17.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Socialcall gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Socialcall zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Socialcall niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 18. Overname personeel

 • 18.1 De opdrachtgever verbindt zich om gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst op geen enkele wijze medewerkers van Socialcall te bewegen om hun dienstverband bij Socialcall te beëindigen en/of aan de medewerkers van Socialcall een arbeidsovereenkomst aan te bieden, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een uitzendbureau of een andere intermediair.

Artikel 19. Intellectuele eigendom

 • 19.1 De opdrachtgever vrijwaart Socialcall voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • 19.2 Alle door Socialcall ter beschikking gestelde en/of ontwikkelde materialen, zoals adviezen, rapporten, onderzoeksresultaten, overeenkomsten, teksten, scripts, software, databases, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Socialcall worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de materialen anders voortvloeit. De intellectuele eigendomsrechten op door Socialcall ter beschikking gestelde en/of ontwikkelde materialen berusten bij Socialcall of zijn licentiegevers. Intellectuele eigendomsrechten kunnen slechts worden overgedragen middels een daartoe bestemde akte.
 • 19.3 Socialcall behoudt het recht het voor de opdrachtgever uitgevoerde werk voor zijn eigen promotie te gebruiken. Dit betekent dat het Socialcall is toegestaan de naam en/of het logo van de opdrachtgever op de website van Socialcall te plaatsen als zijnde een opdrachtgever van Socialcall.

Artikel 20. Overdracht

 • 20.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rechten die voortvloeien uit de overeenkomst, zonder voorafgaande toestemming van Socialcall, over te dragen aan een derde.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 21.1 Op elke overeenkomst tussen Socialcall en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • 2 Op de overeenkomsten alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen Socialcall en opdrachtgever overeenkomstig het Arbitragereglement van het NAI. De geschillen worden beslecht volgens de regelen des rechts door één arbiter met standplaats te Amsterdam en de procedure wordt gevoerd in het Nederlands.
 • 3 In het geval van arbitrage (dan wel een gerechtelijke procedure of bindend advies) waarin Socialcall door de arbiters (dan wel rechter(s) of bindend adviseur(s)) in het gelijk wordt gesteld, komen alle in redelijkheid door Socialcall gemaakte kosten van rechtsbijstand, waaronder ook begrepen niet in de veroordelende uitspraak toegewezen bedragen, ten laste van opdrachtgever.

VRAGEN

Heeft u nog vragen over onze algemene voorwaarden? U kunt altijd contact met ons opnemen.

info@socialcall.nl

023 – 565 66 66

1
2
3